Om DM-nämnden

DM-nämnden är ett resultat av direktmarknadsföringsbranschens vilja till självreglering. Nämndens uppgift är att följa direktmarknadsföringens utveckling, påtala oacceptabla former och bidra till normbildning för framtida marknadsåtgärder.

DM-nämnden prövar ärenden som rör tillämpningen av god marknadsetik. Nämnden avger också yttranden, håller överläggningar med myndigheter samt lämnar information i frågor som rör direktmarknadsföring.

DM-nämnden består av en erfaren jurist med domarkompetens som ordförande och ytterligare fem ledamöter som utses av organisationerna Sveriges Annonsörer, Svensk Digital Handel, Föreningen NIX-Telefon och SWEDMA.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av en sekreterare med särskild kompetens inom området.

DM-nämnden utbyter regelbundet erfarenheter, kunskaper och information med närmast berörda myndigheter. Nämnden sammanträder också med en informell referensgrupp bestående av företrädare för bland annat Konsumentverket och Datainspektionen.

Indirekta samarbetspartners är bland annat följande organisationer:

  • SWEDMA
  • Sveriges Annonsörer
  • Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM)
  • Internationella Handelskammarens Nationalkommitté (ICC)
  • Federation of European Direct Marketing (FEDMA)
  • Direct Marketing Association (DMA) i USA