God marknadsetik avseende direktmarknadsföring

Om DM-nämnden

Vad kan DM-nämnden hjälpa dig med?

DM-nämnden är näringslivets egen instans för att säkerställa den personliga integriteten i alla typer av marknadsföring.

Som konsument kan du anmäla om du fått felriktad eller oönskad reklam eller om du anser att dina personuppgifter använts på ett felaktigt sätt för direktmarknadsföringsändamål.

DM-nämnden prövar ärenden som rör tillämpningen av god marknadsetik. Nämnden avger också yttranden, håller överläggningar med myndigheter samt lämnar information i frågor som rör direktmarknadsföring.

DM-nämnden består av en erfaren jurist som ordförande och ytterligare fem ledamöter som utses av Föreningen NIX.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av en sekreterare med särskild kompetens inom området.

DM-nämnden utbyter regelbundet erfarenheter, kunskaper och information med närmast berörda myndigheter. Nämnden sammanträder också med en informell referensgrupp bestående av företrädare för bland annat Konsumentverket och Datainspektionen.

Indirekta samarbetspartners är bland annat följande organisationer:

  • Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM)

  • Internationella Handelskammarens Nationalkommitté (ICC)

  • Federation of European Direct Marketing (FEDMA)