Fälld

PostNord AB

Uttalandedatum: 2020-01-10Diarienummer: 19-277Anmälare: En konsumentMotpart: PostNord ABFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltDM-nämndens beslut: PostNord AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

PostNord AB har uppgett att utdelningen av den oadresserade reklamen troligtvis delats ut av misstag. PostNord AB är väl medveten om att Nej tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av oadresserad reklam.

DM-nämndens bedömning

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att PostNord AB delat ut oadresserad reklam trots en Nej tack-skylt. PostNord AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

                                                                   

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare