Friad

Falck Sverige

Uttalandedatum: 2019-12-19Diarienummer: 19-273Anmälare: En konsumentMotpart: Falck SverigeFrågeställning: Krav på samtycke vid e-postreklamDM-nämndens beslut: Falck Sverige har inte brutit mot 19 § marknadsföringslagen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit e-post i marknadsföringssyfte utan att han på förhand givit sitt samtycke till detta.

Företagets uppgifter

Falck Sverige har uppgett att de kontaktat anmälaren i egenskap av näringsidkare och att kravet på samtycke enligt marknadsföringslagen därför inte gäller.

DM-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren kontaktats i egenskap av näringsidkare. Marknadsföringslagens krav på samtycke vid e-postreklam tll fysiska personer blir inte tillämplig då Falck Sverige kontaktat anmälaren i egenskap av juridisk person.

Falck Sverige har inte brutit mot 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare