Fälld

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Hägersten

Uttalandedatum: 2019-12-04Diarienummer: 19-262Anmälare: En konsumentMotpart: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, HägerstenFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltDM-nämndens beslut: Länsförsäkringar fastighetsförmedling har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt. Länsförsäkringar fastighetsförmedling har agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring då de underlåtit att inkomma med yttrande till DM-nämnden

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Länsförsäkringar fastighetsförmedling, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Länsförsäkringar fastighetsförmedling har underlåtit att inkomma med yttrande till DM-nämnden.

DM-nämndens bedömning

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Länsförsäkringar fastighetsförmedling har underlåtit att inkomma med ett yttrande om den anmälda incidenten. DM-nämnden kommer därför göra en bedömning baserat på anmälarens uppgifter.

Länsförsäkringar fastighetsförmedling har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad post till anmälaren trots en Nej tack-skylt.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

Enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 6) åligger det marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Länsförsäkringar fastighetsförmedling har därför brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att underlåta inkomma med yttrande till DM-nämnden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström                                 

Sekreterare