Friad

Stiftelsen The Global VIllage

Uttalandedatum: 2019-11-07Diarienummer: 19-249Anmälare: En konsumentMotpart: Stiftelsen The Global VIllageFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig detta genom en s.k. Nej tack-dekal. DM-nämndens beslut: DM-nämnden friar Stiftelsen The Global Village

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Stiftelsen The Global Village, trots att han med en så kallad Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Stiftelsen The Global Village (Stiftelsen) har uppgett att de är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse vars ändamål är att stärka delaktigheten och demokratin i samhället i stort, i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden.

Stiftelsen har uppgett att de inte har något kommersiellt syfte och att filmfestivalen anordnas uteslutande för att främja stiftelsens ideella ändamål. Stiftelsen har bett om ursäkt för den utdelade reklamen och ska försöka se till att det inte upprepas.

DM-nämndens bedömning

DM-nämnden prövar först om det påtalade utskicket faller under marknadsföringslagens tillämpningsområde eller inte. DM-nämnden anser vid en sammantagen bedömningen av utskickets syfte- och utformning i kombination med verksamhetens ändamål att det inte omfattas av marknadsföringslagens tillämpningsområde. Någon överträdelse har följaktligen inte skett och Stiftelsen The Global Village frias.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare