Fälld

Viasat AB

Uttalandedatum: 2019-11-07Diarienummer: 19-245Anmälare: En konsumentMotpart: Viasat ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viasat AB agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen eftersom man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett han blivit uppringd i marknadsföringssyfte trots att hans telefonnummer är infört i NIX spärregister.

 

Företagets uppgifter

Viasat AB har uppgett att det i detta fall är en medarbetare hos Effective Communication, som är ett callcenter som Viasat anlitat, som agerat i strid med Viasats policy och regler för hantering av adresser och uppringning. I fallet fanns anmälarens sambo med på den adresslista som Effective Communications gick efter. När säljaren inte fick tag på anmälarens sambo använde hon sig av hemsidan merinfo.se för att få reda på om fler bodde på adressen och kontaktade därför anmälaren.

Viasat AB har vidare uppgett att säljarna och bolaget som Viasat anlitar inte under några omständigheter får kontakta någon som inte finns med i den adresslista som Viasat levererat. Viasat har infört anmälarens telefonnummer i spärregister.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Viasat AB har inte visat att något undantag enligt 21 § marknadsföringslagen föreligger. Företaget har vidare bekräftat att en medarbetare hos en underleverantör gått emot Viasat AB:s rutiner för uppringning. Viasat är ytterst ansvarig för sina underleverantörers agerande och för därför anses ha agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare