Fälld

Kungsholmsspecialisten AB

Uttalandedatum: 2019-08-18Diarienummer: 19-158Anmälare: En konsumentMotpart: Kungsholmsspecialisten ABFrågeställning: Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick. Underlåtenhet inkomma med ett yttrande DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Kungsholmsspecialisten AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. DM-nämnden finner vidare att Kungsholmsspecialisten AB även handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner även att Kungsholmsspecialisten AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ha underlåtit att inkomma till DM-nämnden med ett yttrande

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Kungsholmsspecialisten AB. Därtill att det inte funnits någon möjlighet att avregistrera sig från dessa utskick. Anmälaren har vidare angett att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom igen men utan att det fått önskad effekt. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 15 april 2019.

Företagets uppgifter

Kungsholmsspecialisten AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Möjlighet att avregistrera sig från utskick    

God sed kräver att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till att kontaktadata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas någon av följande metoder för avregistrering i varje e-post:

·           URL-länk som kopplar till en avregistreringssida

·           Svar på meddelandet genom en ”mailto:funktion” med avregistrering på ärenderaden    

·           Aktivering av ett nytt e-brev som innehåller ett kundnummer samt meddelande om att personen vill avregistrera sig

Kungsholmsspecialisten AB har inte inkommit med ett yttrande varför DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därför att företaget på aktuell punkt agerat i strid mot god sed.  

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Kungsholmsspecialisten AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Då företaget inte inkommit med ett yttrande går DM-nämnden även på denna punkt på anmälarens uppgifter. Eftersom anmälaren har blivit kontaktad trots begäran vid ett flertal tillfällen att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Kungsholmsspecialisten AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

                                                                   ****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

                                                                   ****

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist