Fälld

Dahl Sweden Mobile Technology AB

Uttalandedatum: 2019-08-23Diarienummer: 19-178, 19-180 samt 19-181Anmälare: Tre konsumenterMotpart: Dahl Sweden Mobile Technology ABFrågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att DAHL Sweden Mobile Technology AB brutit mot god marknadsföringssed då anmälarnas adresser var införda i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att DAHL Sweden Mobile Technology AB, brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de mottagit adresserad reklam från DAHL Sweden Mobile Technology AB trots att de är med i NIX adresserat och trots att de inte haft med företaget att göra tidigare. Utskicket som anmälarna mottog rörde sig om ett erbjudande att teckna aktier i DAHL Sweden Mobile Technology AB. De aktuella utskicken mottogs den 28 maj 2019.

Företagets uppgifter

DAHL Sweden Mobile Technology AB har underlåtit att yttra sig i ärendena.

DM-nämndens bedömning

Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat

Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

DAHL Sweden Mobile Technology AB har underlåtit att yttra sig i ärendena. Under dessa omständigheter går DM-nämnden på anmälarnas uppgifter och finner att företaget har agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. DAHL Sweden Mobile Technology AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

                                                                   ****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

                                                                   ****

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare   e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist