Viasat AB

Uttalandedatum: 20190805
Diarienummer: 19-052
Anmälare: En konsument
Motpart: Viasat AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viasat AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom företaget inte kan hållas ansvarigt för uppdragstagarens ageranden i aktuellt fall

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 11 februari 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 28 januari 2016.

Företagets uppgifter
Aktuellt telefonnummer har inte Viasat AB tagit ut så den enda förklaringen som kan finnas är att TM-byrån har tagit fram detta telefonnummer själv, vilket inte är ok och det strider mot det avtal som Viasat AB har med alla sina TM-byråer. A-numret tillhör företaget Arroyo AB, vilket Viasat AB för en tid tillbaka sedan avslutade samarbetet med.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Viasat AB har angett att man inte tagit ut aktuellt telefonnummer utan att det troligen är en av företagets uppdragstagare som gjort detta på eget behåg och helt i strid med det avtal som förelåg mellan Viasat AB och uppdragstagaren. Mot bakgrund av att uppdragstagaren agerat på egen hand och utanför de riktlinjer som avtalats finner DM-nämnden att Viasat AB inte kan hållas ansvarigt för uppdragstagarens agerande i detta fall. Viasat AB har därför inte agerat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare