Eld & Ventilation i Sverige AB

Uttalandedatum: 20190812
Diarienummer: 19-131, 19-132, 19-133 samt 19-134
Anmälare: En konsument
Motpart: Eld & Ventilation i Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otrevligt bemötande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Eld & Ventilation i Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumenternas telefonnummer var infört i spärregistret NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. Vidare finner DM-nämnden att Eld & Ventilation i Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring i Dnr 19-131, Dnr 19-132 samt Dnr 19-134 eftersom agenten agerat på ett sätt som med fog uppfattades som aggressivt eller otrevligt

Anmälarnas uppgifter
Anmälaren har uppgivit att man blivit uppringd av Eld & Ventilation i Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att man har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren i Dnr 19-131 anger att företagets agent agerat på ett aggressivt och obehagligt sätt. Anmälarna i Dnr 19-132 samt Dnr 19-134 anger att företagets agent uppträtt mycket påstridigt. De aktuella samtalen ringdes under april samt maj månad 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer var införda i spärregistret vid tiden för telefonsamtalet.

Företagets uppgifter
Eld & Ventilation i Sverige AB beklagar det som inträffat. Företagets mening är inte att kontakta personer som har sittt nummer i spärregistret NIX-Telefon. Företaget har köpt in listor från ett antal adressleverantörer och uttryckligen begärt att dessa ska vara ”tvättade” och nixfria. Företaget har inte på något sätt uppträtt oetiskt.

Företaget kommer att plocka bort dessa kunder från företagets register, då man anser att dessa ärenden är tagna helt ur luften. Företaget har inget som helst intresse i att medvetet kontakta personer som ligger under NIX-registret då detta kan skada företaget och allvarligt påverka allmänhetens förtroende för Eld & Ventilation i Sverige AB.

Företaget tar till sig av anmälningarna och man kommer att informera företagets leverantörer, allt för att undvika liknande incidenter framledes.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spär­registret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Eld & Ventilation i Sverige AB har inte motsatt sig att man ringt anmälarna. Eftersom anmälarna kontaktats trots att deras telefonnummer var infört i spärregistret NIX-Telefon finner DM-nämnden att Eld & Ventilation i Sverige AB agerat på ett sätt som är oförenligt med god direktmarknadsföringssed.

Otrevligt bemötande
Tre av anmälarna har även påstått att man blivit illa bemött under samtalet. Enligt de etiska reglerna för telemarketing till konsumenter som fastställts av Sverige Callcenter Förening (SCCF) och Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) åligger det företag att säkerställa att dess operatörer agerar ärligt, lyhört och har förståelse för hur konsumenten ska bemötas. Operatören ska vidare vara inriktad på att hjälpa till att lösa eventuella problem som konsumenten har. Detta innebär att det ställs höga krav på en operatör att visa tålamod när konsumenter inte uppfattas vara tillmötesgående.

Eld & Ventilation i Sverige AB har kort bemött denna punkt men inte inkommit med tillräckligt underlag för att nämnden inte ska fästa större tilltro till anmälarnas beskrivning av de anmälda händelserna. DM-nämnden går därför på anmälarnas uppgifter och finner att Eld & Ventilation i Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företagets agent agerat på ett sätt som är oförenligt med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare