Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Uttalandedatum: 20190728
Diarienummer: 19-153
Anmälare: En konsument
Motpart: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan samt tillvägagångssätt. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilket det fanns en Nej tack-skylt. DM-nämnden finner slutligen att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han erhållit reklam från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Reklamen har erbjudit kostnadsfri homestyling vid försäljning av anmälarens bostad. Anmälaren anger också att reklamen påminner om en sådan där ”stör-ej skylt” som hängs på hotelldörrar. Detta då reklamen hängdes på dörrhandtaget på anmälarens dörr samt på alla hans grannars dörrar.

Företagets uppgifter
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har underlåtit att inkomma med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning
Oadresserad reklam
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har inte inkommit med ett yttrande varför nämnden går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därmed att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Att hänga reklamen på privatpersoners dörrar är i strid mot god sed och även förenat med ökad risk för inbrott. DM-nämnden ser därför allvarligt på det inträffade.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare     e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist