Härjedals Kök AB

Uttalandedatum: 20190731
Diarienummer: 19-151, 19-152, 19-183 samt 19-184
Anmälare: En konsument
Motpart: Härjedals Kök AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Härjedals Kök AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till brevlådor vid vilka det fanns en Nej tack-skylt

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de erhållit oadresserade marknadsföringsutskick från Härjedals Kök AB. Detta trots att anmälarna har dekaler på sina dörrar som anger att de inte önskar motta reklam. Utskicken gjordes under april samt maj månad 2019. Samtliga anmälare har erhållit marknadsföringsutskick från företaget tidigare.

Företagets uppgifter
Företaget motsätter sig inte att man delat ut de aktuella utskicken i anmälarnas postlådor/boxar utan bekräftar att så skett. Företaget uppmanar alltid sina anställds att inte lägga något i lådor med nej-tack skylt. Tyvärr så har det inte följts i dessa fall.

Härjedals Kök AB kommer givetvis att följa upp det hela.

DM-nämndens bedömning
Oadresserad reklam
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller  annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Härjedals Kök AB har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarnas adresser. DM-nämnden finner därmed att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare