Viasat AB

Uttalandedatum: 20190619
Diarienummer: 19-097
Anmälare: En konsument
Motpart: Viasat AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viasat AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att man ringt en konsument vars telefonnummer var infört i spärregistret NIX-Telefon då undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner däremot att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. DM-nämnden finner också att Viasat AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas.

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att denne har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent talat osanning för att sälja företagets produkter.

Vid aktuellt telefonsamtal frågade anmälaren förtagets agent varför hon ringt anmälaren när han inte är kund hos Viasat AB och därtill har sitt telefonnummer spärrat i NIX.  Företagets agent svarade att det är en ny EU-lag som gäller nu och ger alla företag rätt att ringa oberoende om man var kund eller inte och att det inte spelade någon roll om man var spärrad i NIX eller inte. Företagets agent angav även att NIX upphört.

Anmälaren har även angett att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Trots detta har företaget återkontaktat anmälaren.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört i spärregistret vid tiden för telefonsamtalet.

Företagets uppgifter
Viasat AB har angett att anledningen till att man kontaktat anmälaren är för att han har fiber via IP Only. Viasat AB får bearbeta IP Onlys kunder även om de är spärrade i NIX då det framgår i IP Onlys allmänna villkor att företagets kunder kan komma att bli kontaktade av tjänsteleverantörer (bl.a. Viasat) i IP Onlys fibernät.

Retoriken som företagets agent använt kan företaget varken bekräfta eller dementera då företagets TM-byråer inte får lagra hela telefonsamtal och företaget kan därför inte lyssna på telefonsamtalet i efterhand. Viasat AB har tydliga riktlinjer för vilken retorik som skall användas gentemot personer som anger att de har NIX.

Anmälarens telefonnummer är spärrat för framtida påringningar. Att anmälaren tidigare har bett Viasat AB att spärra hans telefonnummer hittar företaget ingen information kring.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsförings­erbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Viasat AB har medgett att företaget ringt anmälaren. Företaget har dock visat på att ett samtycke förelegat. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Parternas uppgifter är i aktuellt fall motstridiga. DM-nämnden finner dock, delvis baserat på företagets bristande uppgifter, att större tilltro kan fästas vid anmälarens beskrivning av aktuell händelse. Därmed håller DM-nämnden Viasat AB som ansvarig för agentens påståenden och finner att marknadsföringen varit otillbörlig samt att Viasat AB i denna del därmed brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Viasat AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Viasat AB har även på denna punkt inte inkommit med tillräckligt underlag varför DM-nämnden på aktuell punkt går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därför att företaget har agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed. Nämnden ser dock positivt på att företaget nu spärrat anmälarens uppgifter varför inga fler telefonsamtal kommer att ske till honom i framtiden. Detta är ett agerande i linje med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare