Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20190607
Diarienummer: 19-124
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att reklamutskicket inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Svenska Postkodlotteriet vidtagit tillfredställande åtgärder för att tillse att anmälarens spärrbegäran får önskad effekt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han erhållit adresserad reklam från Svenska Postkodlotteriet i marknadsföringssyfte trots att han tidigare meddelat Svenska Postkodlotteriet att han inte vill bli kontaktad. Det senaste utskicket nådde anmälaren den 14 mars 2019.

Företagets uppgifter
Svenska Postkodlotteriet har från sin utredning kunnat se att anmälaren spärrat sig på företagets hemsida den 16 januari 2019.

Konsumenten anger att denna trots detta erhållit direktreklam från Svenska Postkodlotteriet den 14 mars 2019. Företaget vill mot bakgrund av detta informera om att effekten av att spärra sig hos företaget från reklamutskick tar ca tre månader, då det är den tid det tar från att bolaget inhämtat namnuppgifter, skickat marknadsföringsmaterial (inklusive namnlistor) till tryckeriet, till att materialet distribueras. Denna omständighet är även omnämnd i förarbetena till Spellagen och ses som skälig tid för att en reklamspärr ska kunna få effekt. Det ska tilläggas att Svenska Postkodlotteriet respekterar samtliga spärrförfrågningar och man anser att det är olyckligt att en reklamspärr inte kan få effekt tidigare.

Mot bakgrund av ovanstående, menar Svenska Postkodlotteriet att man vidtagit de åtgärder som rimligen kan krävas och anmälaren är spärrad i företagets register.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

I det här fallet har Svenska Postkodlotteriet upprätthållit ett tillfredställande internt spärregister och givit en acceptabel anledning till varför anmälaren, trots sin spärrbegäran den 16 januari, mottagit ett utskick den 14 mars 2019. DM-nämnden anser därmed inte att företaget kan anses ha brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare