Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20190601
Diarienummer: 19-123
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Postkodlotteriet inte brutit mot god sed då man har vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillse anmälarens begäran att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han fått direktreklam från Svenska Postkodlotteriet. Detta trots att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom och trots att han aktivt själv gått in och spärrat reklam från Svenska Postkodlotteriet via ett formulär på företagets hemsida.

Företagets uppgifter
Företaget har i sin utredning funnit att anmälaren spärrat sig på företagets hemsida den 8 mars 2019. Anmälaren anger att denne trots detta erhållit direktreklam från företaget den 12 mars 2019.

Mot bakgrund av dessa uppgifter vill företaget informera om att effekten av att spärra sig hos företaget från reklamutskick tar ca tre månader, då det är den tid det tar från att bolaget inhämtat namnuppgifter, skickat marknadsföringsmaterial (inklusive namnlistor) till tryckeriet, till att materialet distribueras. Denna omständighet är även omnämnd i förarbetena till Spellagen och ses som en skälig tid för att en reklamspärr ska kunna få effekt. Det ska tilläggas att företaget respekterar alla spärrförfråganingar och man anser att det är olyckligt att en reklamspärr inte kan få effekt tidigare. Mot bakgrund av ovanstående menar företaget att man vidtagit de åtgärder som rimligen kunnat krävas och att Svenska Postkodlotteriet därmed inte brutit mot god sed.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

DM-nämnden anser i detta fall att Svenska Postkodlotteriet har kunnat visa på att företaget har tillräckligt goda rutiner för att effektivt kunna tillse en konsuments spärrbegäran och att man så gjort i aktuellt ärende. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att företaget inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare