Nordiska Bevakningsgruppen

Uttalandedatum: 20190601
Diarienummer: 19-120
Anmälare: En konsument
Motpart: Nordiska Bevakningsgruppen
Frågeställning: Oetisk marknadsföring. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. DM-nämnden finner även att Nordiska Bevakningsgruppen brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Nordiska Bevakningsgruppen ringt honom. Företagets agent sade att anmälarens personnummer var ute och valsade på internet och var bland annat på internetsidan www.merinfo.se. Sen undrade företagets agent vad anmälaren hade tänkt göra åt saken och det verkade som att företagets agent ville ge anmälaren ett erbjudande av något slag. Anmälarens sa då att han inte ville att företaget skulle ringa honom och la därefter på luren.

Företagets uppgifter
Nordiska Bevakningsgruppen har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning
Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Då Nordiska Bevakningsgruppen har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger DM-nämnden därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således marknadsföringen varit vilseledande och att man därmed brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Nordiska Bevakningsgruppen har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare  e.u.  Andrea Hemming, Beredningsjurist