MobileGroup Nordic AB

Uttalandedatum: 20190608
Diarienummer: 19-117
Anmälare: En konsument
Motpart: MobileGroup Nordic AB
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av MobileGroup Nordic AB (MobileGroup). Företagets agent sa vid aktuellt telefonsamtal att företaget samarbetade med Tre och att han kunde hjälpa anmälaren att sänka sin månadskostnad genom att skriva över en del av kostnaden hos tre till Avarda. Dock är det så att Tre inte alls samarbetar med MobileGroup (avslutat), att företaget utan rätt använder sig av kundregistret från Tre och vidare inte alls kan avsluta några abonnemang.

Företagets uppgifter
Företaget bekräftar att man i aktuellt fall har brustit i rutinerna när företagets agent råkat kontakta en konsument vars telefonnummer funnits registrerat hos NIX-Telefon. Företaget beklagar det inträffade och vill därför rikta en ursäkt till konsumenten för det inträffade. Företaget har sedan incidenten sett över företagets rutiner för att säkerställa att en liknande situation inte uppstår igen.

Företaget ställer sig dock något mer frågan till påståendet om att företagets marknadsföringsåtgärder varit vilseledande. Företagets agent har angett att denne ringde från MobileGroup.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing. Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

I aktuellt fall så har inte företaget bemött anmälarens uppgifter i dess helhet avseende utformningen av telefonsamtalet varför DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. Utifrån dessa finner DM-nämnden att företagets agent agerat på ett sätt som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. MobileGroup har därför agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare