FiberCenter Sverige AB

Uttalandedatum: 20190610
Diarienummer: 19-118
Anmälare: En konsument
Motpart: FiberCenter Sverige AB
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att FiberCenter Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. DM-nämnden finner vidare att FiberCenter Sverige AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av FiberCenter Sverige AB den 22 februari 2019 på ett oseriöst och vilseledande sätt. Vid aktuellt telefonsamtal utgav sig företagets agent ringa från Tre. Företagets agent sa att företaget hade tillgång till anmälarens nuvarande abonnemangsuppgifter hos Telia och kunde erbjuda ett bättre och billigare abonnemang. Företagets agent påstod vidare att anmälarens abonnemang hos Telia gick ut om en månad vilket är helt felaktiga uppgifter. I efterhand visade det sig att företagets agent tagit en kreditupplysning på anmälaren utan hennes samtycke.

Företagets uppgifter
FiberCenter Sverige AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning
Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av SCCF/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

FiberCenter Sverige AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således marknadsföringen varit vilseledande och att man därmed brutit mot god sed vid direktmarknadsföring. DM-nämnden ser särskilt allvarligt på att företaget utan anmälarens samtycke tagit en kreditupplysning på henne.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. FiberCenter Sverige AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare   e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist