Dagens Nyheter

Uttalandedatum: 20190613
Diarienummer: 19-113
Anmälare: En konsument
Motpart: Dagens Nyheter
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Dagens nyheter inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, då undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner dock att Dagens nyheter brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Dagens nyheter ett flertal gånger i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen men trots detta blir hon inte kvitt dessa telefonsamtal. Anmälaren har meddelat företaget såväl under dessa telefonsamtal som per mail. Under det senaste året har försäljarna påstått att de ska ta bort numret men det har företaget inte gjort. Det senaste samtalet ringdes den 25 mars 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört i spärregistret vid tiden för telefonsamtalet.

Företagets uppgifter
Dagens nyheter (DN) är väl medvetet om att företaget ska respektera konsumenters önskemål om att inte bli kontaktade och DN följer sådana önskemål-med vissa undantag. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande, vilket enligt DN:s rutiner anses gälla även en viss tid efter det att avtalsförhållandet upphört. I detta fall har DN ringt upp anmälaren trots att denne spärrat sig- på grund av att det ansetts föreligga ett passivt kundförhållande. DN beklagar att anmälaren upplevt att DN inte respekterat anmälarens önskemål.

När det gäller de efterföljande samtalen så har DN:s kundservice spärrat anmälaren efter det att hon kontaktat kundservice, men man har av misstag missat att vidarebefordra informationen till DN:s telemarketingbyrå Det är givetvis beklagligt att detta misstag har skett, men det har inte funnits någon avsikt från DN:s sida att inte följa god marknadsföringssed och att inte respektera anmälarens önskemål. DN ser över sina rutiner med anledning av det inträffade.

DN ber slutligen anmälaren om ursäkt för det inträffade.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsförings­erbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Dagens nyheter har medgett att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot har företaget visat på att ett undantag förelegat. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att samtalen följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför DN att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. DM-nämnden anser därmed att DN i denna del av samtalet brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare