Affärsvärlden

Uttalandedatum: 20190614
Diarienummer: 19-042
Anmälare: En konsument
Motpart: Affärsvärlden
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Underlåtenhet att inkomma med ett yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Affärsvärlden brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat e-post till konsument utan att denne samtyckt till detta. DM-nämnden finner vidare att Affärsvärlden brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Affärsvärlden, trots att hon inte lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare angett att hon varken är kund eller kommer att vara kund hos företaget varför Affärsvärlden inte har hennes personuppgifter att behandla enligt GDPR.

Företagets uppgifter
Affärsvärlden har underlåtit att inkomma med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post
Marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål, samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande organisationen marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en individ har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data personen har lämnat. Vidare görs detta för att ge individen en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till till att kontaktdata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida, möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt tas bort från framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att denne vill avregistrera sig.

Då Affärsvärlden inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att inget undantag från förbudet att skicka e-post utan samtycke är för handen. Således finner DM-nämnden att Affärsvärlden brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända e-posten.

Personuppgiftsbehandlingen
DM-nämnden konstaterar att e-postadressen inte utgör en personuppgift eftersom den inte kan knytas till en enskild person i den mening som anges i Dataskyddsförordningen.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Affärsvärlden har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare  e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist