Onlinepizza Norden AB

Uttalandedatum: 20190614
Diarienummer: 19-127
Anmälare: En konsument
Motpart: Onlinepizza Norden AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Onlinepizza Norden AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren inte samtyckt till att bli kontaktad via e-post. DM-nämnden finner vidare att Onlinepizza Norden AB även handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren anger vidare att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Trots detta har företaget återkontaktat honom. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 8 mars 2019.

Företagets uppgifter
Företaget anger att man har åtgärder för att hantera förfrågningar från kunder som vill raderas från företagets mailutskick. Dels kan man på egen hand avregistrera sig från mailutskick genom att nyttja den avregistreringslänk som finns på alla utskick. Dels kan kundtjänst bistå kunder.

Företaget har gått igenom ärendet. Från granskningen kan man se att anmälaren har varit i kontakt med företaget vid ett antal tillfällen och begärt att inte längre få nyhetsbrev eller annan marknadsföring via mail från Onlinepizza Norden AB. Orsaken till att detta inte har gjorts enligt företagets rutiner är den mänskliga faktorn. Anmälaren är sedan den 3 april 2019 avregistrerad från samtliga mailutskick där Onlinepizza Norden AB står som avsändare och ska sedan dess inte ha blivit kontaktad med marknadskommunikation via mail.

Det som inträffade är väldigt beklagligt och som företag har man nu tagit nödvändiga åtgärder för att i största möjliga mån motverka att detta upprepas i framtiden. Företaget förstår att personen ifråga är upprörd över att hans begäran inte har hanterats korrekt. För det vill företaget be om ursäkt.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen
I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1.      den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2.      marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3.      den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

God marknadsföringssed
Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för SWEDMAs medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

·        Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

·        För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

·        Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Av branschreglerna framgår vidare att företag är skyldiga att respektera önskemål från en registrerad om att dennes e-postadress ska avregistreras från framtida e-postutskick. Ett sådant önskemål kan exempelvis bestå av ett e-postmeddelande till företaget.

God sed kräver vidare att varje meddelande som avser marknadsföring och sänds via e-post till en fysisk person innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Funktionen ska vara lätt att finna, uppfatta och använda. Funktionen får vidare differentieras så att avbeställning kan avse endast visst slag av meddelanden men ska också innehålla möjlighet att avbeställa alla marknadsförings­meddelanden som inte begärts.

Onlinepizza Norden AB har inte motsatt sig anmälarens uppgifter varför DM-nämnden går på anmälarens inkomna information. DM-nämnden finner därför att företaget har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Onlinepizza Norden AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom anmälaren har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare