Atlas Nutrition

Uttalandedatum: 20190601
Diarienummer: 19-119
Anmälare: En konsument
Motpart: Atlas Nutrition
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring/Oetisk marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som äventyrar allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Atlas hälsokost som sagt att hon varit kund hos företaget. Detta stämmer men var 10–15 år sedan. Anmälaren uttalade direkt i telefonsamtalet att hon inte vill ha något men företagets agent sa att företaget skulle skicka hem ett gratispaket till anmälaren. Anmälaren sa nej och att hon inte vill ha något. Företagets agent sa då jo och började kolla upp anmälarens adress för enligt honom ska de skicka paketet till henne. Anmälaren sa nej minst 10 gånger men företagets agent fortsatte säga ja.

Anmälaren informerade då företagets agent om att han bryter mot GDPR och bad om att få prata ned hans chef varpå företagets agent var tyst i två sekunder och låtsades vara någon annan vilket anmälaren genomskådade då hon tydligt hör att det fortsatt är företagets agent på andra sidan. Företagets agent erkände att det är han och frågade med ledsen röst varför anmälaren inte vill ha företagets produkt. Samtalet avslutas med att anmälaren lägger på telefonen. Hon är dock väldigt orolig att hon efter detta telefonsamtal ska få något hemskickat. Samtalet ringdes den 11 mars 2019.

Företagets uppgifter
Företaget bekräftar anmälarens beskrivning av telefonsamtalet i dess helhet. Det verkar mer eller mindre som att företagets agent fått någon typ av hjärnsläpp och beter sig på ett helt oacceptabelt sätt. Detta är inget som företaget står bakom och man har sett till att denna person aldrig mer kommer att jobba med att sälja företagets produkter. Företaget har även haft allvarliga samtal med säljbolaget om att detta inte får upprepas. Företagets affärsmodell bygger på att de privatpersoner som företaget har kontakt med tycker att företaget beter sig på ett etiskt försvarbart sätt, varför denna händelse är helt förkastligt. Även på ett personligt plan är detta inget som företaget vill förknippas med.

Företaget har i efterhand försökt kontakta kunden ett flertal gånger per telefon utan att lyckas och har därför skickat ett brev till anmälaren vilket bilagts företagets yttrande. Företaget ber i aktuellt brev om ursäkt för det inträffade. Atlas Nutrition kommer att arbeta aktivt för att denna incident inte ska upprepas.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Det ska dessutom vara tydligt att det är reklam som avses. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Eftersom Atlas Nutrition bekräftat anmälarens uppgifter i dess helhet lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen. Nämnden anser därmed att samtalet stred mot god sed för direktmarknadsföring.

DM-nämnden vill betona att man ser allvarligt på det inträffade och företagets agents agerande gentemot anmälaren.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare