Permanent Bilskydd Pbs AB

Uttalandedatum: 20190603
Diarienummer: 19-109
Anmälare: En konsument
Motpart: Permanent Bilskydd PBS AB
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Permanent Bilskydd Pbs AB i marknadsföringssyfte den 8 mars 2019. Under telefonsamtalet påstod företagets agent att den nyare begagnade bil som hon köpt saknade stöldmärkning och att man måste ha det.

Företagets agent uttryckte det vidare som att anmälaren och han kände varandra sedan tidigare och att de båda träffats innan. Han var vidare tämligen påstridig med att hon skulle skaffa stöldmärkning på sin bil via honom. Anmälaren informerade honom om att hon inte var intresserad och efter ytterligare övertalningsförsök från företagets agent så avslutades samtalet. Det aktuella telefonsamtalet genomfördes den 8 mars 2019.

Företagets uppgifter
Företaget har stöldmärkt nästan 100 000 bilar i Sverige och man är seriösa med företaget. Man har även en coach som bevakar säljare.

Företaget har pratat med aktuell säljare och meddelat honom om att en kund har upplevt att han har varit påstridig. Företagets agent sa att han erbjudit skyddet som vanligt och att han inte är påstridig mot sina kunder. Enligt företagets agent frågade han enbart anmälaren om hon haft detta skydd tidigare och sedan tackade han vänligt för telefonsamtalet då anmälaren tackade nej till företagets erbjudande. Ifall anmälaren upplevt hans samtal som påstridigt ber han om ursäkt för detta. Företaget kommer att bevaka aktuell agent framöver.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Det ska dessutom vara tydligt att det är reklam som avses. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Parternas uppgifter är motstridiga. DM-nämnden lägger dock större vikt vid amälarens uppgifter om aktuellt telefonsamtal varför DM-nämnden finner att företaget har agerat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare