Sportförlaget i Norden AB

Uttalandedatum: 20190521
Diarienummer: 19-035 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Sportförlaget i Norden AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att det inte går att fastslå huruvida företagets samtal till anmälaren stred mot god sed vid direktmarknadsföring varför ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Sportförlaget i Norden AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 10 januari 2019.

Företagets uppgifter
Sportförlaget i Norden AB har angett att anmälaren har handlat en del produkter från företaget, senst i september 2012. I maj 2016 köpte företaget Sportförlaget i Europas kundregister. Vad som skett innan maj 2016 är inget företaget har koll på. Utan vetskap om att anmälaren inte har velat bli kontaktad så har företaget försökt ringa anmälaren ett antal gånger för att erbjuda företagets produkter.

Företaget har aldrig pratat med anmälaren utan kontaktförsöken har skett utan svar från anmälaren. Företaget har därför aldrig haft någon chans att lyssna på anmälarens begäran om att inte bli kontaktad. När företaget nu vet att anmälaren inte vill bli kontaktad av företaget så har man satt upp honom på spärrlistan och ingen vidare kontakt kommer således att tas med anmälaren.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att inte riktar direktreklam till konsument som undanbett sig detta.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Sportförlaget i Norden AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Sportförlaget i Norden AB och anmälarens uppgifter är motstridiga och det går inte att ge endera partens uppgifter företräde. DM-nämnden finner således att det inte går att fastslå att företaget agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed varför ärendet lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström