Nordiska Profilsystem AB

Uttalandedatum: 20190513
Diarienummer: 19-007
Anmälare: En konsument
Motpart: Nordiska Profilsystem AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad i marknadsföringssyfte
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Nordiska Profilsystem AB brutit mot god marknadsföringssed eftersom anmälarens adress var införd i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt. DM-nämnden finner även att Nordiska Profilsystem AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälarens telefonnummer var infört i NIX-Telefon och inget undantag från reglerna är tillämpligt. DM-nämnden finner slutligen att Nordiska Profilsystem AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man inte respekterat anmälarens begäran att inte bli återkontaktad i marknadsföring

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av företaget, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i späregistret NIX adresserat. Anmälaren har även blivit uppringd av samma företag den 18 december 2018. Detta trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon.

Anmälaren har dessutom angett att hon tidigare begärt att företaget ska avregistrera henne från såväl utskick som telefonsamtal från företaget. Detta har inte medfört önskad effekt.

Uppgifter från NIX
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress var införd i spärregistret vid tiden för utskicket. Nämnden har även inhämtat att anmälarens telefonnummer var spärrat i spärregistret NIX-Telefon vid tiden för telefonsamtalet.

Företagets uppgifter
Nordiska Profilsystem AB har angett att man, i samråd med föreningen, hållit ett informationsmöte gällande inglasningar av balkonger i föreningen. Det hela rör sig vidare inte om reklam utan är ett informationsbrev till just de som bor i aktuell fastighet vilka inte närvarande på detta informationsmöte och på så vis inte fick del av informationen. I det här fallet är det inte uteslutet att informatören själv personligen delat ut det aktuella bladet till de boende i fastigheten vilka ej närvarade. Huruvida detta är uppföljt av ett telefonsamtal från informatören eller inte kan inte företagets representant se vid denna tidpunkt men skulle så vara fallet så handlar det uteslutande om en kontroll att personen i fråga mottagit informationen.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.  DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.  Nordiska Profilsystem AB har inte inkommit med något underlag som medför att ett undantag till NIX adresserat var aktuellt varför DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att aktuellt utskick, vilket haft till syfte att marknadsföra företagets produkter, samt antalet utskick som gjorts, följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Samtal till konsument som har registrerat sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.  Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.  Nordiska Profilsystem har även på denna punkt inte inkommit med tillräckligt underlag varför nämnden lägger störst tyngd på anmälarens uppgifter. Under dessa förhållanden, finner DM-nämnden att företaget även på denna punkt agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta. DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.  Det åligger därför Nordiska Profilsystem AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Då företaget inte har berört denna punkt i sitt yttrande väljer DM-nämnden att lägga anmälarens uppgifter till grund för uttalandet. Nämnden finner att eftersom anmälaren har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har det interna spärregistret inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.  DM-nämnden anser därmed att företaget har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare