Härjedalskök

Uttalandedatum: 20190517
Diarienummer: 19-059, 19-060 samt 19-061
Anmälare: En konsument
Motpart: Härjedalskök
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Härjedalskök brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till brevlådor vid vilka det fanns en Nej tack-skylt. DM-nämnden finner vidare att Härjedalskök brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de fått oadresserad reklam utdelad av Härjedalskök trots att de har en Nej tack-skylt på sin brevlåda.

Företagets uppgifter
Härjedalskök har inte inkommit med ett yttrande till nämnden.

DM-nämndens bedömning
Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan
Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en marknadsförare inte får kontakta en konsument i marknadsföringssyfte via oadresserad direktreklam om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Vidare uttrycks det i 5 § samma lag, att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angett att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direkt marknadsföring.

Då Härjedalskök inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarnas uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att företaget överträtt förbudet att dela ut reklam till hushåll som har en Nej tack-skylt på brevlådan eller brevinkastet. Således finner DM-nämnden att Härjedalskök brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Härjedalskök har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare    e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist