Happy Green AB

Uttalandedatum: 20190502
Diarienummer: 19-043
Anmälare: En konsument
Motpart: Happy Green AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Happy Green AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren initialt samtyckt till att bli kontaktad via e-post. DM-nämnden finner vidare att Happy Green AB inte handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att inte ha tillsett anmälarens spärrbegäran

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har angett att hon fått obeställd reklam skickat till sin e-postadress. Anmälaren har ett upprepat antal gånger, den 15 oktober och den 27 oktober 2018, begärt att Happy Green ska radera samtliga personuppgifter från företagets system samt bekräfta att så gjorts till anmälaren. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad men trots detta fortsätter företaget att återkontakta henne.

Företagens uppgifter
Anmälaren la en order den 29 juni 2018 och accepterade med det marknadsföring per e-post. Den 12 juli 2018 kom paketet i retur. Den 14 oktober 2018 fick anmälaren retentionsmail från Nosto. Den 15 oktober 2018 bad anmälaren för första gången om att bli borttagen från marknadsföringsutskick. Detta ska ha skett hos företagets e-postleverantör Apsis men misslyckats. Den 27 oktober 2018 bad anmälaren för andra gången om att bli borttagen från marknadsföringsutskick. Detta ska ha genomförts hos företagets e-postleverantör Apsis. Anmälaren erhöll i samband med detta ett mail från persondata@bonnier.dk att persondatan är raderad. Den 6 november 2018 mottog anmälaren nyhetsbrev ”Vitaminveckor.” Detta är enligt företaget det sista mailet som anmälaren mottagit från företaget. Den 1 december 2018 är sista log om kunduppgifter där det framgår att anmälaren tittat på nyhetsbrevet. Således, 6 veckor från första anmälan innan anmälaren slutade få nyhetsbrev. Den 25 mars 2019 tog anmälarens e-postadress bort från inaktiva kampanjer i Nosto. Företaget säkerställde även med Apsis att inga personuppgifter fanns kvar.

Företaget vill även lyfta att alla brev från företaget innehåller länkar för avprenumeration. Dessa har anmälaren inte klickat i då e-posten fortsatt att komma. Företaget har dock misslyckats med att manuellt sätta opt-out på anmälarens adress efter hennes kontakt med kundservice den 15 oktober 2018. Anmälarens uppgifter är nu borttagna från företagets system och ingen data finns att hitta om anmälaren.

Företaget har varit i kontakt med anmälaren och bett om ursäkt för det inträffade.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen
I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1.      den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2.      marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3.      den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

God marknadsföringssed
Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för SWEDMAs medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

·        Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

·        För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

·        Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Företaget har inte motsatt sig att utskick gjorts däremot har ett samtycke initialt förelegat till marknadsföringsutskick per e-post varför företaget inte i början agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför företagen att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. I aktuellt fall har anmälarens första spärrbegäran inte medfört önskad effekt, vilket företaget även bekräftat. Den andra spärrbegäran fick dock effekt varför anmälaren därefter inte mottagit fler utskick.

Utifrån en helhetsbedömning av ärendet finner DM-nämnden att företagets rutiner och system avseende en spärrbegäran i nuläget får ses som tillfredställande varför företaget frias. DM-nämnden utgår vid denna bedömning från att företaget tillser att det fel som skedde den 15 oktober 2018 inte upprepas och att rutiner nu finns på plats för att säkerställa att det inte sker igen. Happy Green AB frias.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare