Fria Tider

Uttalandedatum: 20190517
Diarienummer: 19-049, 19-050 samt 19-051
Anmälare: En konsument
Motpart: Fria Tider
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Fria Tider brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumenternas telefonnummer var införda i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att Fria Tider brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Fria Tider i marknadsföringssyfte, trots att de visat att de inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under januari och februari månad 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer var införda i spärregistret vid tiden för telefonsamtalen.

Företagets uppgifter
Fria Tider har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Fria Tider har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarnas uppgifter till grund för bedömningen och finner således att Fria Tider brutit mot reglerna för NIX-Telefon genom att ringa konsumenter vars telefonnummer är infört i spärregistret.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Fria Tider har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare   e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist