Tele2 Sverige AB

Uttalandedatum: 20190401
Diarienummer: 18-392
Anmälare: En konsument
Motpart: Tele2 Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Tele2 Sverige AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att man ringt konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, eftersom undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner dock att Tele2 Sverige AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd i marknadsföringssyfte trots att hans telefonnummer är registrerat i NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter kontaktat honom.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer är infört i spärregistret den 23 oktober 2017.

Företagets uppgifter
Tele2 Sverige AB (Tele2) beklagar att kunden upplevt samtal som störande. Anmälaren är en aktiv Comviq kund som inte vid tiden för samtalet hade optat ut hos Tele2 från marknadsföring. Telefonnumret har nu lagts till i Comviqs interna spärrlista.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsumenter som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Tele2 och Comviq har tidigare gått samman och idag utgör Comviq ett etablerat varunamn inom Tele2 såsom dess lågprisoperatör. Företaget har angett att anmälaren är en aktiv Comviq kund som vid tiden för aktuellt telefonsamtal inte avsagt sig marknadsföring från Tele2. DM-nämnden finner därför att ett undantag till NIX-Telefon förelegat varför Tele2 inte har agerat i strid mot god sed.

Skyldighet att respektera konsumenters begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Tele2 att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit, där anmälaren fortsatt att motta telefonsamtal trots begäran att slippa dessa och då företaget inte bemött aktuell punkt i sitt yttrande, går DM-nämnden på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därför att Tele2 inte har ett tillfredställande spärregister för att kunna beakta en spärrbegäran och att företaget därmed brutit mot god direktmarknadsföringssed i denna del.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare Mattias Grundström samt ledamöterna Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Marie Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare