Svenska Mäklarhuset AB

Uttalandedatum: 20190426
Diarienummer: 19-030
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Mäklarhuset
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan samt tillvägagångssätt
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Mäklarhuset AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till brevlådor vid vilka det fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att man erhållit reklam från Svenska Mäklarhuset AB. Reklamen utlovar en hotellnatt i utbyte mot att Svenska Mäklarhuset AB får värdera din bostadsrätt. Reklamen är utformad som en ”stör-ej skylt” för att föra tankarna till hotell. Den aktuella reklamen hängdes på dörrhandtaget. Exponeringen blev därmed stor. En dag senare var det många som hängde kvar på dörrarna i anmälarens trapphus.

Företaget har på ett flagrant sätt utnyttjat bostadsrättsföreningens allmänna ytor till marknadsföring och överträtt den tysta överenskommelsen som tillåter distribution i fastigheten. Även dörrar med tydliga skyltar där reklam undanbedes drabbades.

Tyvärr är det inte första gången en mäklare tar fastigheterna där de verkar i anspråk som sin egen förbehållslösa marknadsföringskanal. Det är vanligt att man utnyttjar föreningens anslagstavla eller t.om. entrédörrarna på innergården. Branschen behöver en tillrättavisning.

Företagets uppgifter
Svenska Mäklarhuset AB håller som franchisegivare/huvudkontor med om kritiken som anmälaren genom DM-nämnden riktar mot företaget. Företaget förstår de lagar som finns och ser allvarligt på denna överträdelse som givetvis är mot företagets policys. Huvudkontoret har haft diskussioner med sina franchisetagare kring detta och kommer att ha det igen så att det inte ska upprepas, oavsett om reklamen delades ut av en distributör eller om den delades ut av kontorsanställda. Som huvudkontor uppmanas all franchisetagare och mäklare att följa gällande lagstiftning. Istället för direktreklam i brevlådan har företaget nu utvecklat ett nytt sätt att nå ut via digitala kanaler som företaget tror uppskattas av konsumenterna och givetvis ger företaget som varumärke ett bättre gensvar.

Oadresserad reklamEnligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Svenska Mäklarhuset AB har inte motsatt sig anmälarens uppgifter att oadresserad reklam delats ut till anmälarens adress eller företagets metod. DM-nämnden finner därmed att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Att hänga reklamen på privatpersoners dörrar är i strid mot god sed och även förenat med ökad risk för inbrott. DM-nämnden ser därför allvarligt på det inträffade.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare