PostNord AB

Uttalandedatum: 20190425
Diarienummer: 19-077
Anmälare: En konsument
Motpart: PostNord AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att PostNord AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då en Nej tack-skylt funnits uppsatt på anmälarens dörr vid tiden för utdelningen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB ett upprepat antal gånger, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
PostNord AB är medveten om att Nej tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av ODR och företaget har instruerat sina brevbärare om detta. Tyvärr kan det dock förekomma att utdelning av ODR sker av misstag till hushåll med sådan skyltning.

I aktuellt fall har anmälaren en korrekt ”Nej tack-skylt.” Brevbäraren har således gjort fel och lokal chef har pratat med vederbörande samt tagit upp ärendet på det aktuella brevbärarkontoret för att påminna om hur viktigt det är att inte dela ut reklam till hushåll där det finns en ”Nej tack-skylt:”

DM-nämndens bedömning
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

PostNord AB motsätter sig inte anmälarens uppgifter att man delat ut reklam till honom och att denna utdelning varit felaktig. DM-nämnden går därför på anmälarens uppgifter och finner att PostNord AB agerat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare