PostNord AB

Uttalandedatum: 20190425
Diarienummer: 19-076
Anmälare: En konsument
Motpart: PostNord AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att PostNord AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då en Nej tack-skylt, vid tiden för utdelningen, inte funnits på anmälarens dörr

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
PostNord AB är medveten om att Nej tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av ODR och företaget har instruerat sina brevbärare om detta. Tyvärr kan det dock förekomma att utdelning av ODR sker av misstag till hushåll med sådan skyltning.

PostNord AB anger att anledningen till att man delat ut reklam till anmälaren är att det inte finns någon Nej tack-märkning på hennes dörr avseende reklam. Den enda märkning som finns är en Nej tack till gratistidningar.

DM-nämndens bedömning
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

PostNord AB motsätter sig inte att man delat ut reklam till anmälaren. Däremot har företaget visat på att det inte finns en Nej tack-skylt på anmälarens dörr. DM-nämnden finner därför att företaget i aktuellt fall inte agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare