Permanent Bilskydd PBS AB

Uttalandedatum: 20190411
Diarienummer: 18-416
Anmälare: En konsument
Motpart: Permanent Bilskydd PBS AB
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Permanent Bilskydd PBS AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 12 december 2018.

Anmälaren fick intrycket av att företagets agent ringde från Toyota och att Toyota missat att stöldmärka hans bil. Anmälaren hade svårt att höra vad företagets agent sa och fattade det som att företagets agent skulle skicka grejerna med instruktioner och att anmälaren kunde betala om han ville ha dom. Anmälaren känner sig vilseledd.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 19 november 2013.

Företagets uppgifter
Permanent Bilskydd PBS AB har inte i skrift bemött frågan om vilseledande marknadsföring utan inkommit med en inspelning av aktuellt telefonsamtal.

DM-nämndens bedömning
Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

DM-nämnden har efter en avlyssning av aktuellt telefonsamtal kunnat konstatera att företagets agent visseligen presenterat att han ringer från PBS däremot är helhetsintrycket av telefonsamtalet att det överlag inte är lätt att uppfatta varifrån företagets agent ringer. Istället, och i enlighet med vad anmälaren anger, så kan det uppfattas som att företagets agent ringer från biltillverkaren, dvs. Toyota. DM-nämnden lägger stor vikt vid ljudinspelningen och finner därför att företaget agerat i strid mot god direktmarknadsföringgsed.

Nämnden vill lyfta ett behov hos Permanent Bilskydd PBS AB att se över befintlig utformning av företagets säljmanus för att tillse att det klart och tydligt framgår vilket företag man ringer ifrån. Därtill att företaget överlag ser över hur man bedriver sin försäljning för att tillse att den inte vilseleder konsumenten.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare