Nordiska Bevakningsgruppen AB

Uttalandedatum: 20190425
Diarienummer: 19-066
Anmälare: En konsument
Motpart: Nordiska Bevakningsgruppen
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet var i strid med god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det kunnat visas att marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Nordiska Bevakningsgruppen AB i marknadsföringssyfte den 31 januari 2019. Företagets agent erbjöd att skydda anmälarens personnummer. Företagets agent nämnde de sista fyra siffrorna i anmälarens telefonnummer. Företagets agent angav även att han visste anmälarens postadress. Utifrån telefonsamtalet lät det som att det fanns en fara för att anmälarens id skulle kunna bli kapat. Anmälaren avbröt företagets agents presentation genom att säga till honom att han skulle kunna skicka ett skriftligt förslag per post. Ifall hans förslag skulle vara intressant för anmälaren skulle anmälaren svara honom. Företagets agent försökte flera gånger få anmälarens mailadress, vilket anmälaren sade nej till vid varje förfrågan.

Företagets uppgifter
Nordiska Bevakningsgruppen AB har inkommit med ett yttrande men inte bemött frågan om otillbörlig marknadsföring.

Företaget anger dock att eftersom anmälaren inte verkar vilja ha någon mer kontakt med företaget så är anmälaren nu bortplockad från företagets system.

DM-nämndens bedömning
Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed. Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.  Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

När det gäller frågan om vilseledande marknadsföring har företaget inte bemött denna punkt i sitt yttrande varför DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner baserat på detta att Nordiska Bevakningsgruppen AB agerat på ett sätt som strider mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare