Key Capital AB

Uttalandedatum: 20190401
Diarienummer: 18-404
Anmälare: En konsument
Motpart: Key Capital AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Key Capital AB inte agerat i strid mot god sed trots att anmälarens telefonnummer fanns spärrat i spärregistret NIX-Telefon då undantag förelegat. DM-nämnden finner däremot att telefonsamtalet var i strid med god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det kunnat visas att marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Key Capital AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Det senaste samtalet ringdes den 20 november 2018.

Anmälaren gör även gällande att hon mottagit flera uppringningar under några veckor. När anmälaren äntligen hinner svara säger personen att han ringer från Telia AB.  När anmälaren blir påstridig, erkänner företagets agent att det är Loxysoft, vilka är intresserad av anmälaren därför att hon fortfarande väntar på fiberkabeln som Telia ska installera. Företagets agent erbjuder anmälaren en tjänst, att beställa en tekniker som ska hjälpa till att få igång fibertrafiken när den väl är installerad.

Företagets uppgifter
Key Capital AB har medgett att man har låtit kontakta anmälaren. Dock uppger företaget att man kontaktat henne för att erbjuda en tilläggstjänst för en produkt som anmälaren köpt av Telia AB, tillika ”Uppdragsgivaren” för aktuellt uppdrag. Anmälaren har köpt en fibertjänst av Uppdragsgivaren och har därefter kontaktats med erbjudanden för aktivering av tjänsterna.  Eftersom anmälaren är befintlig kund till Uppdragsgivaren och företaget är en återförsäljare till Uppdragsgivaren, har företaget rätt att kontakta befintliga kunder och erbjuda dem tilläggstjänster till kundernas befintliga produkter.

För att tillse att alla kunder som avsagt sig kontakt med tjänsteleverantören inte blir kontaktade i marknadsföringssyfte har Key Capital AB upprättat omfattande tekniska och organisatoriska rutiner. Företagets utredning visar att anmälaren inte tidigare varit i kontakt med företaget eller Uppdragsgivaren om att inte bli uppringd i framtiden. Key Capital AB konstaterar vidare att man strikt följer lagstiftningen och de etiska reglerna. Efter denna anmälan har företaget även lagt till anmälaren i företagets lokala spärrsystem, vilket medför att anmälaren inte kommer att bli kontaktad i framtiden av företagets kommunikatörer.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit i ärendet finner DM-nämnden att företaget haft rätt att kontakta anmälaren då man erhållit ett uppdrag av Telia AB, tillika ett företag där anmälaren är kund.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed. Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.  Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

När det gäller frågan om vilseledande bestående i att den uppringande dels felaktigt uppgett att han ringer från Telia AB och dels inte klargjort att det förelegat ett uppdragsförhållande mellan Telia AB och Key Capital AB, har företaget inte bemött frågan. Eftersom den felaktigt lämnade uppgiften om Telia AB samt underlåtenheten att klargöra uppdragsförhållandet är sådan som sannolikt påverkat anmälarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut har Key Capital AB agerat på ett sätt som strider mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare Mattias Grundström samt ledamöterna Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Marie Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare