KAIS Mora IF

Uttalandedatum: 20190404
Diarienummer: 18-345
Anmälare: En konsument
Motpart: KAIS Mora IF
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att KAIS Mora IF inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom samtycke initialt förelegat till en kontakt via e-post. DM-nämnden finner dock att föreningen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. DM-nämnden finner därtill att KAIS Mora IF handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte under flera år tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få.  Anmälaren har flera gånger bett föreningen som står bakom aktuell ungdomsturnering att upphöra med dessa utskick till honom, dock utan resultat. Anmälaren gör även gällande att det inte går att avanmäla sig i utskicken. Det senaste e-postmeddelandet skickades den 5 oktober 2018.

Företagets uppgifter
KAIS Mora IF är en ideell idrottsförening som bland annat ordnar den årliga ungdomsturneringen Buster&Starlet cup. För att kunna bjuda in ungdomslagen använder föreningen sig av kontaktuppgifter som lagen själva lagt in i det administrativa system som Svenska Innebandyförbundet hanterar. I detta system lägger respektive förening själv in uppgifter om hur dess lag ska kontaktas. Det finns därför all anledning att tro att de uppgifter som finns registrerade i aktuellt system är aktuella för att användas för att kontakta företrädare för ett ungdomslag. I det aktuella fallet har anmälaren varit registrerad i systemet som kontaktperson för ett ungdomslag och föreningen har använt denna kontaktuppgift för att bjuda in laget till ungdomsturneringen.

Föreningen är som sagt ideell och drivs helt utan vinstsyfte och föreningen bedriver inte heller någon näringsverksamhet. Utskicket är inte heller ämnat att sälja någon vara eller tjänst till anmälaren som privatperson, vilket för övrigt framgår mycket tydlig.

Anmälaren har vidare konstaterat att e-mailet inte har innehållit någon avregistreringsknapp. Föreningen har inte något register att avregistrera sig ifrån. KAIS Mora IF har inte behörighet att avregistrera någon från det system som Svenska Innebandyförbundet använder.

KAIS Mora IF har inte heller fört något register över det fåtal personer som begärt att inte bli kontaktade, utan tar för givet att den som inte vill bli kontaktad inte heller står som kontaktperson till kommande år.

Föreningen tar dock till sig av anmälarens kritik i detta avseende. Föreningen har naturligtvis inget som helst intresse av att skicka inbjudan till någon som inte vill ha den, och föreningen kommer att undersöka hur man bäst undviker att detta inträffar i framtiden.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen
I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1.      den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2.      marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3.      den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

God marknadsföringssed och respektera begäran att inte bli kontaktad
Branschorganisationen Swedish Data & Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för SWEDMAs medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

·        Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

·        För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

·        Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Av branschreglerna framgår vidare att företag är skyldiga att respektera önskemål från en registrerad om att dennes e-postadress ska avregistreras från framtida e-postutskick. Ett sådant önskemål kan exempelvis bestå av ett e-postmeddelande till företaget.

God sed kräver vidare att varje meddelande som avser marknadsföring och sänds via e-post till en fysisk person innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Funktionen ska vara lätt att finna, uppfatta och använda. Funktionen får vidare differentieras så att avbeställning kan avse endast visst slag av meddelanden men ska också innehålla möjlighet att avbeställa alla marknadsförings­meddelanden som inte begärts.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas någon av föjande metoder för avregistrering i varje e-post:

·           URL-länk som kopplar till en avregistreringssida

·           Svar på meddelandet genom en ”mailto:funktion” med avregistrering på ärenderaden

·           Aktivering av ett nytt e-brev som innehåller ett kundnummer samt meddelande om att personen vill avregistrera sig

I detta ärende har företaget bekräftat anmälarens uppgifter varför Nämnden väljer att gå på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner således att e-postutskicket i denna del stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

KAIS Mora IF har initialt haft rätt att skicka denna information till anmälaren då denne godkänt att uppgifterna skrivs in i Svenska Innebandyförbundets administrativa system som alla lag nyttjar, däribland för att sprida information om kommande matcher och turneringar som kan vara av intresse för ungdomslagen. KAIS Mora IF har inte agerat i strid mot god sed på denna punkt.

Anmälaren har dock påtalat för föreningen ett flertal gånger att han inte önskar motta dessa inbjudningar, vilket utgör marknadsföring avseende en turnering som ungdomslag kan anmäla sig till. Föreningen har här en skyldighet att tillse att anmälarens begäran respekteras och att han tas bort från utskickslistan.

Företaget har vidare bekräftat att en avregistreringsfunktion inte funnit med i aktuellt mail. Däremot kan nämnden se att en mailadress angetts i utskicket dit anmälaren kan vända sig för att avregistrera sig. Detta utgör dock inte en tillräckligt tillfredställande avregistreringsfunktion. I aktuellt fall har denna avregistreringsmöjlighet inte heller medfört önskat resultat varför föreningen inte kan anses ha haft en tillfredställande funktion för avregistrering.

DM-nämnden ser dock positivt på föreningens planer att ta fram ett spärregister för att tillse att mottagare som inte vill ha e-postutskick från föreningen slipper detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare Mattias Grundström samt ledamöterna Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Marie Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare