ICA Banken AB

Uttalandedatum: 20190425
Diarienummer: 19-006
Anmälare: En konsument
Motpart: ICA Banken AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Respektera konsuments begäran att inte bli återkontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att ICA Banken AB inte brutit mot god marknadsföringssed, oaktat att anmälarens adress var införd i NIX adresserat eftersom undantag från reglerna är tillämpligt. DM-nämnden finner dock att ICA Banken AB agerat i strid mot god sed genom att ha återkontaktat anmälaren trots att denne tidigare begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad reklam från ICA Banken trots att han är med i NIX adresserat och inte är kund hos ICA Banken. Anmälaren gör även gällande att han tidigare begärt att företaget inte ska skicka reklam till honom. Under mars 2018 så bad anmälaren företaget att stryka honom från företagets register, vilket han även begärde i augusti 2018 när han åter igen mottog reklam. En bekräftelse på att han då var spärrad mottogs från företaget.

Företagets uppgifter
ICA Banken AB (”Banken”) anger att anmälaren har ett kundförhållande till företaget i form av att denne har ett ICA Kundkort utan kredit (sk. IKK-kund) med tillhörande bonus och transaktionskonto.

Det är riktigt att Banken vid ett tidigare tillfälle, den 3 augusti 2018, manuellt stoppade framtida utskick till anmälaren. Vid det utskick som är föremål för denna anmälan fanns dock inte denna notering kvar i Bankens register. Detta skulle eventuellt kunna bero på att anmälaren därefter ändrat inställningarna för marknadsföring från bolag inom ICA-koncernen vilket exempelvis även kan ha skett när anmälaren haft kontakt med annat bolag inom koncernen. Eftersom konsumenten är en befintlig IKK-kund och inte var spärrad hos Banken vid tiden för utskicket av direktreklamen har han kommit med i mottagarurvalet.

Banken kan bara beklaga att konsumenten mottagit marknadsföring fast han inte önskar det och Banken har nu åter spärrat konsumenten för direktmarknadsföring.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

ICA Banken AB har inte motsatt sig anmälarens uppgifter att utskick gjorts.  Däremot föreligger ett kundförhållande mellan företaget och anmälaren. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att undantag till NIX adresserat föreligger och att företaget därför inte har agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför ICA Banken AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister.

Företaget medger att en spärr tidigare funnits och man har inte inkommit med tillräckligt stödjande underlag för att förklara hur denna spärr försvunnit. DM-nämnden väljer därför att fästa mer tilltro till anmälarens uppgifter att denne tidigare begärt att inte bli kontaktad i marknadsföringssyfte, dvs. att en befintlig spärr ska finnas. DM-nämnden finner därför att företaget har agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare