Fyrklövern

Uttalandedatum: 20190405
Diarienummer: 19-032
Anmälare: En konsument
Motpart: Fyrklövern
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner även att samtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Fyrklövern återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt. DM-nämnden finner slutligen att Fyrklövern brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Fyrklövern ringt henne den 6 januari 2019 och varit väldigt ihärdiga med att hon skulle svara på fyra korta frågor om hemdekoration. Anmälaren var väldigt tydlig, ett flertal gånger under telefonsamtalet, med att hon inte hade för avsikt att svara på företagets frågor. Till slut fick anmälaren avsluta telefonsamtalet genom att lägga på.

Trots detta ringde företaget upp igen två dagar senare. Anmälaren sa då att hon varit tydlig i kommunikationen med företaget för ett par dagar sedan och att hon inte tänker svara på frågor. Ändå gav inte företagets agent sig utan han ställde frågan om och om igen.

Företagets uppgifter
Fyrklövern har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera en konsuments begäran att inte bli kontaktad samt upprätthålla ett internt spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att inte riktar direktreklam till konsument som undanbett sig detta. Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras. Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.  DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Fyrklövern att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Fyrklövern har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte respektera en konsuments begäran att inte bli återkontaktad.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Fyrklövern har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare   e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist