Fitness Meals Stockholm AB

Uttalandedatum: 20190405
Diarienummer: 19-037
Anmälare: En konsument
Motpart: Fitness Meals Stockholm AB
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Fitness Meals Stockholm AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumenten utan att denne på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att Fitness Meals Stockholm AB även stred mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner slutligen att Fitness Meals Stockholm AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Fitness Meals Stockholm AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 22 januari 2019.

Anmälaren anger att han i över ett år fått ”erbjudanden” från tjänsten ”Mega Meals” (tidigare ”Fitness Meals”). Anmälaren använde tjänsten någon månad för ett bra tag sedan men företaget har fortsatt att skicka reklam. Anmälaren anmälde sig aldrig till att få nyhetsbrev eller erbjudanden. Det finns heller inget sätt att avregistrera sig från tjänsten. Anmälaren har upprepade gånger mailat företaget men man har inte lämnat något svar till honom.

Den 22 januari 2019 ringde anmälaren till telefonnumret på företagets hemsida. Anmälaren förklarade då till företagets agent att han får SMS med reklam som han inte längre vill få. Företagets agent svarade då drygt att ”jag vet inte hur man tar bort den.” Anmälaren sade då att företaget får fixa detta nu, annars blir anmälaren tvungen att anmäla företaget. Då svarade företagets agent med ett hån ”ja gör du det, jag blir skiträdd.” Istället för att hjälpa anmälaren struntade företaget i reglerna vilket är oseriöst.

Företagets uppgifter
Fitness Meals Stockholm AB har inte inkommit med ett yttrande till nämnden.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Då Fitness Meals Stockholm AB inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att inget undantag från förbudet att sms till mobiltelefoner utan samtycke är för handen. Således finner DM-nämnden att Fitness Meals Stockholm AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Fitness Meals Stockholm AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. Fitness Meals Stockholm AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att Fitness Meals Stockholm AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Fitness Meals Stockholm AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare  e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist