Eld & Ventilation i Sverige AB

Uttalandedatum: 20190425
Diarienummer: 19-015
Anmälare: En konsument
Motpart: Eld & Ventilation i Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Eld & ventilation i Sverige AB agerat i strid mot god sed då man i marknadsföringssyfte ringt konsument som är spärrad i NIX-Telefon. Vidare finner DM-nämnden att det aktuella telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har angett att företaget ringt ett telefonnummer som sedan den 18 november 2013 är spärrat i NIX-Telefon. Anmälaren står som ägare på abonnemanget men telefonen används av en annan person i hushållet.

Företaget har kontaktat denne och berättat att man är i området och att det var dags att se över rengöring av imkanaler. Telefonsamtalet var upplagt så att denne fick intryck av att det var återbesök från sotare och inte en helt ny tjänst som var frivillig. Företaget besökte anmälarens hushåll och skickade sedan en välsaltad räkning till anmälaren trots att han själv aldrig varit i kontakt med dom. Företaget var däremot noga med att ta anmälarens personuppgifter.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att aktuellt telefonnummer vid tiden för telefonsamtalet fanns spärrat i NIX-registret.

Företagets uppgifter
Eld & ventilation i Sverige AB beklagar det inträffade. Det är inte företagets mening att kontakta någon som har sitt telefonnummer i NIX-registret. Företaget har köpt in listor från ett antal adressleverantörer och uttryckligen begärt att dessa ska vara tvättade mot NIX-Telefon.

I aktuellt fall har man kontaktat en befintlig kund varför företaget inte alls förstår anmälan. Företaget har inte på något sätt uppträtt oetiskt och/eller försökt påskina att man ska utföra någon form av obligatorisk tjänst. Anmälaren har själv beställt tjänsten i och med telefonsamtalet. Företaget ska inte utmålas som skurkar för att någon efter utförd tjänst tycker att företaget varit för dyra i sitt arbete. Eld ventilation i Sverige AB kommer att plocka bort aktuell anmälare ur företagets register.

Företaget har inget som helst intresse, i att medvetet kontakta personer som finns i NIX-registret då detta kan skada företaget och allvarligt påverka allmänhetens förtroende för företaget.

Företaget anger vidare att man tar till sig av anmälan och att man kommer att vidarebefordra denna till företagets leverantörer, allt för att undvika liknande incidenter i framtiden.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsumenter som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Aktuellt telefonnummer som företaget ringt för att boka ett möte är spärrat i NIX-registret. Företaget menar dock på att anmälaren utgjort en befintlig kund, dvs. att ett kundförhållande förelegat och där med ett undantag från NIX-Telefon. Eftersom anmälaren inte utgjorde en kund till företaget vid tiden för bokningssamtalet, finner DM-nämnden att undantag inte förelegat och att telefonsamtalet som anmälts, skett i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Företaget och anmälarens uppgifter är motstridiga. DM-nämnden ger i aktuellt fall, baserat på parternas uppgifter,  fördel till anmälarens uppgifter om samtalets utformning och finner således att Eld & ventilation i Sverige AB har agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare