Com Hem AB

Uttalandedatum: 20190429
Diarienummer: 19-034
Anmälare: En konsument
Motpart: Com Hem AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att det inte går att fastslå att Com Hem AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Com Hem AB frias

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har angett att hon har bredband från Com Hem AB (Com Hem). Företaget ringer en gång i kvartalet för att bedriva merförsäljning och sälja på henne telefoni, kanalpaket etc. Ett flertal samtal har ringts till anmälaren och vissa dagar, flera samtalsförsök per dag. Till slut svarar anmälaren.

Anmälaren har även mailat företaget och begärt att inte bli kontaktad igen. Trots att anmälaren tidigare bett företaget att inte kontakta henne igen, har företaget återkontaktat henne. Det senaste samtalet ringdes den 16 januari 2019.

Företagets uppgifter
Com Hem har gått igenom ringlistor internt och hos återförsäljare. Det finns inget som tyder på att företaget ska ha ringt upp anmälaren, vilket leder företaget att tro att det måste vara ”ful-sälj.” Anmälaren är nu inlagd i företagets interna spärregister och även hos återförsäljare.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra utskick till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Com Hem att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. I aktuellt fall är parternas uppgifter motstridiga och det går inte utifrån uppgifterna att ge endera parterns uppgifter företräde varför Com Hem frias.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare