Citysälj AB

Uttalandedatum: 20190401
Diarienummer: 18-432
Anmälare: En konsument
Motpart: Citysälj AB
Frågeställning: Utge information
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Citysälj AB agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed då företaget inte utgett begärd information

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Citysälj AB i marknadsföringssyfte ett flertal gånger. Ingen information om uppdragsgivare lämnas i det telefonmeddelande man får uppläst vid motringning. Vid kontakt med företaget (via kontaktformulär på företagets hemsida och efterföljande e-post) så har anmälaren efterfrågat en uppgift om uppdragsgivaren. Företaget vägrar dock att lämna ut denna uppgift utan att orimliga krav om att inkomma med kopia på ID-handling via post uppfylls.

En ID-handling innehåller uppgifter som anses särskilt skyddsvärda, och att kräva att en sådan kopia ska sändas in till företaget för att de ska lämna ut en uppgift som troligen inte ens kan anses vara en personuppgift, eller i vart fall inte en särskilt skyddsvärd sådan, är oproportionerligt.

Den enda rimliga orsaken till detta krav är att företaget inte vill lämna ut uppgiften, vilket torde strida mot de etiska reglerna företaget, såsom medlem i Kontakta, har att följa.

I e-postkorrespondensen har anmälaren varit tydlig med att det enbart är namnet på företagets uppdragsgivare som han efterfrågar. Detta kan rimligen inte missuppfattas.

Företagets uppgifter
Citysälj Sverige AB förtydligar att man aldrig nekat eller vägrat att lämna ut den information som anmälaren efterfrågar i ärendet. Efter att dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 har nya regler införts i hur företaget får lämna ut personuppgifter. Företaget har gjort den bedömningen att för att ge ut personuppgifter måste vederbörande uppvisa någon form av ID-handling. Då man vill behandla så lite personuppgifter som möjligt via e-post ber man att få en kopia via post. I detta fall är det speciellt viktigt då man anser att den information som anmälaren efterfrågar kan kopplas till känsliga personuppgifter.

På datainspektionens egen hemsida listar de upp följande kategorier som känsliga personuppgifter:

-ras eller etniskt ursprung

-politiska åsikter

-religiös eller filosofisk övertygelse

-medlemskap i en fackförening

-hälsa

-en persons sexualliv eller sexuella läggning

-genetiska uppgifter

-biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person

Flera av dessa känsliga personuppgifter går att koppla till en person med vetenskapen om uppdragsgivarens namn. Exempel är försäljning av försäkringar inom hälsa, värva medlemmar till fackföreningar, försäljning av kosttillskott m.m. Således kan denna information komma i orätta händer genom att uppge sig för att vara någon annan än sig själv, därav kravet på ID-handling.

Företaget strävar alltid efter att hålla en så hög säkerhet som möjligt för att det ska kännas tryggt att samarbeta med företaget. Citysälj AB ser kontinuerligt över företagets säkerhet och uppdaterar regelbundet företagets system. Man uppfyller de kriterier och riktlinjer som Kontakta föreskriver gällande försäljning på distans. Företaget motsäger sig därför denna anmälan då man anser att man rättar sig efter dataskyddsförordningens lagar och regler. Företagets krav på uppvisad ID-handling är således helt rimligt.

DM-nämndens bedömning
Utge information
Grundprincipen vid telefonförsäljning är att det uppringande bolaget alltid ska delge vilka man är och i vilket syfte man ringer. Detta innefattar en skyldighet att utge information om eventuell uppdragsgivare.

Registerutdrag eller utdrag av personlig information kan kräva brev med legitimationskopia, det gäller dock inte vid förfrågan om vilka företaget är och i vilket syfte företaget ringer.

I aktuellt fall har inte företaget kunnat tydliggöra vad som utgör känsliga personuppgifter i aktuellt fall och således ge en anledning till att begärd information inte ska lämnas ut till anmälaren. Nämnden noterar att för det fall känsliga personuppgifter förekommer så kan högre krav uppställas som ett skydd för den enskilde. I aktuellt fall och eftersom det som efterfrågas, information om uppdragsgivare, inte utgör känsliga personuppgifter finner DM-nämnden att företaget inte haft rätt att uppställa så höga krav som man gjort. Citysälj AB borde således ha utelämnat den begärda informationen till anmälaren varför man agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare Mattias Grundström samt ledamöterna

Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Marie Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare