Borås Elhandel AB

Uttalandedatum: 20190411
Diarienummer: 18-348 ompr
Anmälare: Ett företag
Motpart: Borås Elhandel AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till näringsidkare
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att e-postmeddelandet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren själv angett sin jobbmail när denne tecknade avtal med företaget och samtidigt samtyckt till att utskick av dylik art kan komma att skickas till honom, på den av honom registrerade adressen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot obeställd e-post från Borås Elhandel AB. E-posten har skickats till anmälaren som privatperson på den e-postadress som tillhör hans arbete. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 oktober 2018.

Företagets uppgifter
Borås Elhandel AB bekräftar att företaget skickat mail till en jobbadress. E-postutskicket skickades dock endast till kunder med e-postadresser som inte tidigare tackat nej till marknadsföring från Borås Elhandel AB. I samband med att anmälaren tecknade avtal med företaget så angav denne aktuell e-postadress och i företagets avtalsvillkor, vilket företaget bilagt, framgår det att anmälaren kan komma att erbjudas produkter och tjänster från samarbetspartners till företaget.

Samtliga e-postadresser som fick utskicket passerade ett filter före det att e-postmeddelandet skickades iväg. Filtret är ett automatiskt steg i distributionsrutinen från företagets nuvarande distributionsleverantör och innebär att alla kunder som tackat nej till marknadsföring ifrån företaget spärras för utskick.

Vid utsökningen av e-postadresser den 30 oktober 2018 fanns ingen spärr angiven för aktuell jobbadress. Dagen efter, den 31 oktober 2018, fick företaget dock ett telefonsamtal från anmälaren där han bad företaget att spärra aktuell mailadress från marknadsföringsutskick. Spärren registrerades manuellt av företaget samma dag vilket styrkts med utdrag från företaget.

Företaget har ingen avsikt att spamma ner en kund och ber om ursäkt om det har uppfattats som sådant.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till näringsidkare
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per e-post till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana utskick. E-post till näringsidkare är dock undantagna om det skickas något rörande vad denne kan ha nytta av i sin yrkesroll.
Borås Elhandel AB har inte motsatt sig anmälarens uppgifter att företaget skickat det aktuella utskicket. Företaget har dock kunnat visa på att anmälaren, när denne tecknade ett avtal med företaget, angett aktuell mailadress. Då anmälaren själv gett ut sin jobbmail och ett samtycke förelegat till utskick av dylik art finner Nämnden att företaget inte agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare