Åhléns AB

Uttalandedatum: 20190429
Diarienummer: 19-044
Anmälare: En konsument
Motpart: Åhléns AB
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Åhléns AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandena skickades till konsumenten då dennes telefonnummer legat i företagets medlemsdatabas. DM-nämnden finner även att Åhléns inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte respektera konsuments begäran att inte bli kontakta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren anger att hon den 24 januari erhöll ett SPAM-SMS från Åhléns AB (Åhléns) Den 4 januari 2019 erhöll hon återigen ett SPAM-SMS från företaget. Anmälaren såg då till att avregistrera sitt mobilnummer. Bekräftelse fick hon 15 minuter senare per SMS där Åhléns uppmanar henne att om hon vill ändra sina uppgifter ska hon göra det på företagets hemsida.

Anmälaren hat vidare angett att telefonnumret sedan införskaffandet inte gjorts sökbart på internet för att undvika telefonmarknadsförare som inte respekterar PUL och NIX-Telefon. Anmälaren är inte heller kund/ har inte varit kund/kommer inte att vara kund hos företaget varför Åhléns inte har anmälarens personuppgifter att behandla enligt GDPR. Anmälaren har inte heller gett något särskilt medgivande till utskick av dylikt slag. Eftersom anmälaren inte är kund hos företaget kan hon inte heller ändra sina inloggningsuppgifter då hon saknar inloggningsuppgifter.

Företagets uppgifter
Åhléns har angett följande. Vid reklamutskick via SMS fungerar Åhléns spärregister på så sätt att mottagaren uppmanas att svara ”AHLENS STOP” om denne motsätter sig ytterligare reklamutskick. När mottagaren vidtar denna åtgärd upptas mottagarens telefonnummer inom loppet av några minuter i Åhléns spärregister och därefter skickas inte några fler reklammeddelanden till telefonnumret.

Av materialet finns det inget som tyder på att anmälaren vid det första reklamutskicket, dvs den 24 december 2018 utnyttjat stoppfunktionen, vilket förklarar att telefonnumret inte omedelbart tagits upp i spärregistret. När anmälaren vid det andra tillfället den 4 januari 2019, utnyttjat stoppfunktionen så har telefonnumret tagits upp i spärregistret och reklamutskicken har därmed upphört. Att anmälaren i det här fallet överhuvudtaget fått reklam via SMS från Åhléns synes efter gjorda efterforskningar bero på att anmälarens telefonnummer varit registrerat på en medlem hos Åhléns, som alltså varit den avsedda mottagaren av reklamutskicken. Varför anmälarens telefonnummer varit registrerat på en medlem skulle kunna bero på att anmälaren tagit över ett telefonnummer som medlemmen ursprungligen varit innehavare av, eller att anmälarens telefonnummer felaktigt registrerats på medlemmen.

Anmälarens telefonnummer har efter att företaget fått kännedom om det inträffade raderats från Åhléns system och står inte längre registrerat på medlemmen.

Företaget beklagar slutligen det inträffade men garanterar att företaget för ett fungerande spärregister i syfte att upprätthålla en god etik på området för marknadsföring.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Åhléns motsätter sig inte att man skickat SMS-meddelandena. Anmälarens telefonnummer har funnits registrerat på en befintlig medlem varför utskicken gjorts.

Eftersom anmälaren inte utgjort kund, har dennes telefonnummer av okänd anledning förekommit i företagets register. Detta är dock inget som i aktuellt fall kan läggas företaget till last. DM-nämnden finner därför att Åhléns inte agerat i strid med god sed på denna punkt.

DM-nämnden ser vidare positivt på företagets vidtagna åtgärder, då anmälarens telefonnummer raderats från Åhléns medlemsregister vilket medför att inga framtida utskick kommer att göras till henne.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför företaget att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom anmälarens spärrbegäran den 4 januari 2019 genererade i en direkt spärr i företagets register och då inga fler utskick skett därefter, tyder detta på att ett tillfredställande spärregister finns. DM-nämnden finner därför att Åhléns inte heller på denna punkt agerat i strid mot god sed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare