Viasat AB

Uttalandedatum: 20190319
Diarienummer: 18-407, 18-408, 18-409, 18-410, 18-411 samt 18-412
Anmälare: En konsument
Motpart: Viasat AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viasat AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att man ringt konsumenter vars telefonnummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, då undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner dock att Viasat AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas vilket medfört att anmälarna återkontaktats trots tidigare begäran att inte bli kontaktad igen

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit de har blivit uppringda av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har bett företaget att inte kontakta de igen men trots detta så har företaget åter ringt upp anmälarna. De aktuella telefonsamtalen skedde under december månad 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer var införda i NIX-registret vid tiden för de aktuella telefonsamtalen.

Företagets uppgifter
Viasat AB har angett att man ringt anmälarna för att de har fiber via IP Only. Viasat AB får bearbeta IP Onlys kunder även om de har NIX-spärr då det framgår i IP Onlys allmänna villkor att deras kunder kan komma att bli kontaktade av tjänsteleverantörer i IP Onlys fibernät, däribland Viasat AB.

Avseende företagets skyldigheter att respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad så har företaget påtalat de aktuella händelserna till den berörda TM-byrån. Företaget har även vidtagit åtgärder för att tillse att alla säljare är införstådda med vad NIX-Telefon är och vilken retorik som skall användas för att bemöta konsumenter som spärrat sitt telefonnummer i NIX-Telefon och som inte vill bli kontaktade.

Viasat AB har spärrat samtliga telefonnummer för framtida uttag.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsförings­erbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Viasat AB har inte motsatt sig att samtalen skett såsom anmälarna gjort gällande. Undantag till reglerna för NIX-Telefon har dock förelegat. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att samtalen följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Viasat AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. I aktuellt fall har ett flertal konsumenter mottagit telefonsamtal från företagets uppdragstagare trots begäran att undslippa dylik kontakt. Eftersom uppdragsgivare är ansvarigt för sin uppdragstagare, finner DM-nämnden att Viasat AB agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

DM-nämnden rekommenderar Viasat AB att se över sina rutiner när det gäller en begäran om spärr för att tillse att en konsuments önskemål medför önskad effekt.

DM-nämnden ser dock positivt på att företaget vidtagit åtgärder för att tillse att anmälarna i fortsättningen inte kommer att motta fler telefonsamtal från företaget. Detta får anses vara ett agerande i linje med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare