Telia Sverige AB

Uttalandedatum: 20190318
Diarienummer: 18-421
Anmälare: En konsument
Motpart: Telia Sverige AB
Frågeställning: Addresserad reklam till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Telia Sverige handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte mottagit adresserad reklam från Telia Sverige (Telia) trots att han motsatt sig det hos företaget. I ett telefonsamtal den 1 mars 2018 motsatte sig anmälaren tydligt framtida marknadsföring från Telia.

Anmälaren betonar att han inte har ett befintligt kundförhållande med Telia. Såväl den 5 mars som den 9 mars 2018 bekräftade företaget att man mottagit anmälarens begäran att inte bli kontaktad i marknadsföringssyfte. Trots detta mottog anmälaren under november 2018 direktadresserad reklam från företaget. Telia har således bekräftat anmälarens begäran men därefter inte respekterat hans önskemål.

Bolagets uppgifter
Företaget bekräftar anmälarens uppgifter att han inte är kund hos företaget utan man har erhållit hans adressuppgifter från en extern adressleverantör. I samband med att Telia köpt in adresser till icke-kunder har man låtit göra de sedvanliga rensningarna mot NIX-registret, där anmälaren inte fanns listad. Om anmälaren varit kund hos Telia Sverige har man inte längre någon uppgift om detta då företaget kontinuerligt anonymiserar och raderar personuppgifter när kundförhållandet upphör.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. GDPR föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. GDPR medför ingen förändring. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

För det fall ett företag behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål efter att personen invänt så saknas normalt laglig grund för behandlingen. Det åligger därför Telia att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister för att förhindra att det sker.

Företaget har mottagit samt bekräftat anmälarens begäran att inte bli kontaktad, vilket styrkts med utdrag från anmälaren. Företaget har inte heller motsatt sig denna information och inte heller inkommit med underlag som visar att företaget haft rätt att kontakta anmälaren. DM-nämnden går därför på anmälarens uppgifter och finner att företaget agerat i strid mot god sed då man trots anmälarens spärrbegäran skickat adresserad reklam till honom.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare