City Gross Matkasse AB

Uttalandedatum: 20190304
Diarienummer: 18-423
Anmälare: En konsument
Motpart: City Gross Matkasse
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Citry Gross Matkasse AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte förelåg ett samtycke till marknadsföringsutskick per SMS. DM-nämnden finner vidare att City Gross Matkasse AB agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han tidigare har varit kund hos matkasseföretaget City Gross. Under sin tid som kund fick han ofta direktreklam via SMS till sin telefon. Under sommaren 2018 avslutade anmälaren sitt abonnemang hos företaget. Företaget skickade därefter, måndagen den 13 augusti 2018, ett SMS i direktmarknadsföringssyfte som anmälaren enligt instruktionen i meddelandet valde att svara på med koden ”CG STOP” till nummer 71120, med syfte att avregistrera sig från framtida utskick. Under ett halvårstid verkar detta ha fungerat, men den 10 december 2018 mottog anmälaren ännu ett reklammeddelande. Anmälaren har sedan sin begäran om avregistrering inte återupptagit sitt abonnemang hos företaget.

Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Trots detta har företaget åter kontaktat honom.

Företagets uppgifter
Företaget beklagar det inträffade.  Det är inte och har aldrig varit företagets avsikt att efter kunds begäran fortsätta med oönskade SMS-utskick. I förevarande fall har det felaktiga utskicket orsakats av ett plattformsbyte för kommunikationstjänsten där olyckliga omständigheter gjort att en tillfällig, manuell, hantering av listor över kunder som inte önskat SMS direktreklam, felaktigt kommit att användas. Den olyckligtvis utskickade direktreklamen till anmälande kund är endast att se som ett rent misstag, orsakat av den mänskliga faktorn.

Detta styrks också av det faktum att kunden under perioden från att denne avsagt sig direktreklam inte fått några SMS, förrän felet begicks i samband med plattformsbytet.

Företaget har efter påtalandet om felet genomfört en översyn av rutiner för händelser av detta slag och vidtagit åtgärder för att i görligaste mån förhindra att ett liknande misstag upprepas. Företaget understryker att efter denna enskilda incident har företaget säkerställt att inga fler kunder har fått oönskad SMS-reklam.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Företaget har bekräftat anmälarens uppgifter att man inte haft hans samtycke till att skicka marknadsföring per SMS varför DM-nämnden finner att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför City Gross Matkasse AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Företaget har angett att det skett ett misstag som medfört att kunder som tackat nej mottagit SMS samt att företaget nu åtgärdat detta fel. Företaget har dock inte i övrigt bemött anmälarens uppgifter att han tidigare till företaget, begärt att inte bli kontaktad. DM-nämnden fäster därför stor vikt vid anmälarens uppgifter.

Eftersom anmälaren mottagit utskick trots att han begärt att inte bli kontaktad igen har ett fungerande internt spärregister med tillräckliga rutiner inte funnits. DM-nämnden finner därför att företaget har agerat i strid med god sed.

DM-nämnden ser dock positivt på de av företaget vidtagna åtgärderna för att tillse att aktuellt fel inte upprepas.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare