Svenska Mäklarhuset Vallentuna & Täby

Uttalandedatum: 20190319
Diarienummer: 19-031
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Mäklarhuset Vallentuna & Täby
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan samt tillvägagångssätt
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Mäklarhuset Vallentuna & Täby brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svenska Mäklarhuset Vallentuna & Täby (Svenska Mäklarhuset) trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har även uppgivit att företaget satt upp reklam som hänger på dörrhandtaget på alla dörrar. Detta trots att alla dörrar på anmälarens våning har en ”Ingen reklam tack-skylt.” Att hänga upp reklam på detta sätt gör att det blir väldigt lätt att se vilka som exempelvis är bortresta om reklamen hänger kvar.

Företagets uppgifter
Svenska Mäklarhuset försöker såklart värna om samtliga kunder till företaget och man ville denna gång testa ett nytt grepp i sin marknadsföring. Företaget har tagit till sig av vad DM-nämnden angett och förstått vad lagstiftningen säger varför ingen form av oadresserad reklam kommer att skickas ut från företaget igen. Företaget har redan gått över till digital annonsering genom bland annat Facebook och andra sociala medier.

Svenska Mäklarhuset ber anmälaren om ursäkt för det inträffade.

DM-nämndens bedömning
Oadresserad reklam
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Svenska Mäklarhuset har inte motsatt sig anmälarens uppgifter att oadresserad reklam delats ut till anmälarens adress. DM-nämnden finner därmed att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Att hänga reklamen på privatpersoners dörrar är även förenat med ökad risk för inbrott. DM-nämnden ser därför allvarligt på det inträffade.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare