Stadsnätsbolaget

Uttalandedatum: 20190318
Diarienummer: 18-420
Anmälare: En konsument
Motpart: Stadsnätsbolaget
Frågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument som avsagt sig samtal
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Stadsnätsbolaget handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte mottagit telefonsamtal ett upprepat antal gånger angående fiberanslutning trots att han meddelat att han inte är intresserad. Anmälaren gör även gällande att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom igen. Trots detta har företaget åter kontaktat anmälaren. Den senaste kontakten från företaget togs den 21 december 2018.

Bolagets uppgifter
Stadsnätsbolaget beklagar att man ringt anmälaren. Det har inte varit företagets mening. Aktuell anmälan har genererat interna åtgärder och företaget har tagit bort anmälarens telefonnummer och resterande uppgifter. Företaget ska självklart respektera anmälarens begäran att inte bli kontaktad mer.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. GDPR föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Stadsnätsbolaget att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom anmälaren har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. DM-nämnden finner således att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämnden ser dock positivt på att företag nu spärrat anmälaren i sitt register, då aktuell åtgärd medför att inga framtida telefonsamtal kommer att ske från företaget till anmälaren. Detta är en åtgärd som får anses ligga i linje med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare